نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 کارشناس تربیت بدنی

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT  بود. برای جمع آوری داده‏ها از مطالعه اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (86/0 = a) تأیید شد. در مجموع 150 نفر، 40 نفر اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری دانشگاه‏ها، 50 نفر از کارشناسان گردشگری و آژانس‏های مسافرتی و 60 نفر از کارشناسان تربیت بدنی به عنوان نمونه در بخش نظر سنجی انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 9 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان تأیید شد. برای‌تجزیه وتحلیل داده‏ها از آمار توصیفی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدها نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان با تنگناها و چالش‏هایی در حوزه برنامه‏ریزی استراتژیک، زیرساخت‏ها، رقبا، جایگاه حقوقی، بزه کاری، مستقل نبودن گردشگری ورزشی و بالا بودن سطح سرمایه گذاری روبرو است. طراحی و تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزشی جهت استفاده بهینه از توانمندی‏های طبیعی ورزشی، قوت‏ها و فرصت‏ها و برطرف ساختن ضعف ها و چالش‏های گردشگری ورزشی استان گلستان پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

 
منابع فارسی
ادبی فیروزجاه، جواد.(1385). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
اصفهانی، نوشین.(1387). تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی و ارایه مدل برنامه ریزی استراتژیک، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
حیدری، رحیم. (1389). مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ دوم.
خسروی‏زاده، اسفندیار، مهرزاد حمیدی و همکاران.(1388). شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها، تهدیدهای کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزش دانشگاه تهران، شماره 1، ص 35- 19.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود.(1385). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOTدهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10 شماره 2.
زیتونلی، عبدالحمید. (1386). شناسایی توانمندی‏های گردشگری ورزشی استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
غفرانی، محسن، گودرزی، محمود و همکاران.(1389). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شماره 4، ص 190- 169.
فرد، دیوید.(1389). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، فتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ هفدهم.
معین فرد، محمدرضا.(1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی و ارائه الگوی مناسب توسعه آن، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
نجفی کانی، علی اکبر، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، نجفی، کبری.(1388). امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی با استفاده از مدل تحلیلی SWOTنمونه موردی شهرستان آمل، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال ششم، شماره 18 و 19.
هنرور، افشار.(1388). تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 
 
 
 
 
منابع لاتین
Higam. J & Hinch. T(2006)Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism.vol.11 , N. 1 , pp 31-49 .
Higham, J.(2007)." sport tourism destinations, issues , apportunities and analysis”,in sport tourism destinations, issues , apportunities and analysis, editor: James Higham  Elsevier- Butterworth Heinemann, 2007, ss. 1- 14.
Icoz,O .; Gunlu, E.; & Oter,Z.(2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Business, economic and Management.
Ritchie, J. R. B. & Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective.Wallingford: CAB International.
Weed, M. E.,& Bull, C. J. (2009). Sports tourism: Participants, policy & providers (2nded.). Oxford: Elsevier.
Yates, Bob. (2004). Sport Tourism Planning Template. Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of Tourism and Recreation