پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش (QRSM) - واژه نامه اختصاصی