مطالعه نقش ویژگی‏های فردی بر بروز عوامل استرس‏زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین عوامل استرس­زای شغلی و ویژگی‏های فردی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. جامعه آماری شامل 120 دبیر از مدارس شهرستان شهریار بود که تعداد 92 نفر با استفاده از جدول کرجسای مورگان به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است و جمع‏آوری داده‏ها به صورت میدانی انجام شد که در آن مشخصات فردی و مؤلفه‏های استرس شغلی از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسشنامه ویژگی‏های فردی(محقق ساخته)، تیپ شخصیتی (روزمن و فرید­من) و عوامل استرس­زای شغلی (کوپر) بود که پس از تأیید روایی محتوای و پایایی 87/0 = rمورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی کندال و پیرسن به منظور اختلاف میانگین و ارتباط متغیرهای عوامل استرس­زا با متغیرهای دیگر استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی‏های فردی سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات با عوامل استرس‏زای شغلی رابطه معنادار وجود دارد ولی ببن عوامل وضعیت استخدام و تأهل با عوامل استرس‏زا رابطه‏ای وجود ندارد. همچنین بین تیپ شخصیتی A و بروز عوامل استرس‏زای شغلی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

آینه بند، بهرام. (1383). تنش شغلی. مجله توسعه مدیریت شماره 29.

بخشی پور رودسری عباس. (1376). بررسی رابطة میان شخصیت تیپ A و استرس تجربه شده با وقوع حملة قلبی. نشریه پژوهش‏های روان‏شناختی، شماره 8 ، صص 14-3.

جامعی باغک، محمدرضا. (1382). بررسی عوامل تنش در پرسنل پرستاری بیمارستان‏های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

خاقانی زاده و همکاران.(1387). بررسی استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان‏های منتخب نیروهای مسلح، نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شماره 60 .زمستان 1387

رضایی،علیرضا.(1368). بررسی میزان شیوع، منابع و علائم استرس در میان معلمان ایرانی،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

شیخی و همکاران.(1387). بررسی تأثیر طرح توانمندسازی پرستاران در مقابله با تنش‏های شغلی در مراکز آموزشی-­درمانی قدس و بوعلی سینای قزوین، مجله علوم پزشکی قزوین.

صادقی بروجردی، سعید و همکاران.(1382). ارتباط بین تحلیل رفتگی با ویژگی­های فردی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی. مقاله چهارمین همایش بین المللی و علوم ورزشی.

صمدپور و کیان مهر(1385). بررسی عوامل تنش‏زای شغلی پرستاران شاغل دربخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای شهر زنجان،نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،سال شانزدهم، شماره 55، زمستان 1385.

عابدی، کمال الدین وهمکاران .(1388). استرس‏های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور، مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،دوره هفتم،شماره دو ،پاییز 88.

مظفری احمد و صادقی بروجردی.(1383). ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با ویژگی‏های فردی در بین اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه‏های دولتی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول،شماره3 ، بهار 1383.

 

 

منابع لاتین

Borg, Mark G.; Riding, Richard J. Occupational stress and satisfaction in teaching. British Educational Research Journal, September 1991, p.263-281.

Cooper , L . cary and Sutherland ,J.valerie (1991). personality , stress andaccident involvement in the offshore oil and gas industry , personality andindividual differences , vol 12 , issue 2 .

Cooper M. toward a model of safety culture. Safety sci 2000; 36(6):11-136.

Cooper, C.L., Dewe, P.J. and O’Driscoll, M.P. (2001), Organizational Stress: A Review and Critiqueof Theory, Research and Applications, Sage Publications, CA.

Cox, T and Brockley, T. (1984). The Experience and Effects of Stress in Teachers.

British Educational Research Journal. Vol 77, No 2, 139-145.

FRENCH, J. K. P., Jr (1976). Job demands and worker health: Introduction. Paper presented at the84th Annual Convention ofthe American Psychologicai Association, Washington, DC.

Friedman M, Rosenman R.” Type of behavior and your heart” . (New York: Alfred A,KnopF,Inc.,(1974) , in: Marc G singer,op-­cit.,P-­372

Gillmore J, Daownson N.( 1997). The clinical practice of neurological. 3th ed. Philadelphia: Lippincott Com;68.

House, J.S. (1980). Occupational stress and the mental and physical health of factory workers. Ann Arbor: Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan.

.Kyriacou , Sutcliff (1978) "  teacher  stress prevalence, sources and symptoms", British Journal of Educational Psychology.vol29,pp159-167

Kyriacou C, Sutcliff  J. Teacher stress: A review .Educational  review ,1987; 31-665-99

Lazarus R. “ Theory-­based stress measurement. Psychological inquiry (1990); 1(1):3-13

Milstein, M., &Golaszewski, T. J. (1985). Effects of organizationally based and individually based stress management efforts in elementary school settings. Urban Education, 19(4), 389-409.

Newell, R.C. Teacher stress. Warning: teaching may be hazardous to your health. American Teacher, December 1978/January 1979, p. 16-17.

Tangri,p(2003) "  what stress costs special report presented by chrysalis performance strategies inc ?available at. www.stress costs.com

Travers Cheryl J., Cooper Cary L. (1996). Teachers under pressure: stress in the teaching profession, Routledge.