نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی بود که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر مثبت سازمان حامی مالی، علاقه به حامی مالی، قصد خرید و وفاداری نسبت به شرکت یا سازمان حامی مالی و محصولات یا خدمات آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‏ای طراحی و پس­از تأیید روایی­پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی­آن با استفاده ازضریب آلفای­کرونباخ برابربا 80/0 به دست آمد. مخاطبان تلویزیونی تیم­های پرطرفدار در لیگ دهم به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد380 نفراز مخاطبان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دراین تحقیق با روش­آماری­آزمون دوجمله­ای (نسبت)، تأثیرحمایت­های مالی ورزشی بر پنج متغیر ذکر شده در میان مخاطبان تلویزیونی مسابقات تیم­های ذکرشده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، حمایت های مالی ورزشی باعث آگاهی از نام تجاری، ارتقای تصویرمثبت سازمان حامی، علاقه به حامی مالی و وفاداری مخاطبان به حامی مالی می­شود ولی تاثیر زیادی بر افزایش قصد خرید ندارد. حامیان مالی باید در نظر داشته باشند که ایجاد تعهد در مخاطبان نسبت به آنها، یک فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طولانی نیاز دارد که در نهایت به بازگشت سرمایه منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


 

 

منابع فارسی

ایزدی، رضا. (1383). توصیف عوامل مؤثر بر جذب اسپانسرشیپ شرکت‏های اسپانسر فوتبال حرفه‏ای ایران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: دانشگاه تربیت معلم.

فائد، علیرضا. (1386). ارزیابی استراتژیک حمایت های ورزشی به عنوان ابزارارتباطی در صنعت الکترونیک ایران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دوره مشترک بازاریابی تجارت و الکترونیک. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

عشقی، کامران. (1388). بررسی اثر بخشی حمایت‏های مالی ورزشی در میان طرفداران فوتبال. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریتMBA. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

کاتلر، فیلیپ .(1382). مدیریت بازاریابی، تجزیه وتحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل،(ترجمه بهمن فروزنده).تهران: نشرآتروپات.

کاتلر، فیلیپ .(1383). مبانی مدیریت بازاریابی، (ترجمه علی پارساییان). انتشارات ترمه.

محمدکاظمی، رضا. (1388). توصیف عناصرآمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب آسیایی(کره جنوبی و ژاپن) و ارائه الگوی نظری. پایان نامه دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: دانشگاه تربیت معلم.

 

 

منابع لاتین

 

Amis, J .Slack, T & Berrett, T. (1991). Sport sponsorship As Distinctive Competence. European Journal Of Marketing,Vol 33,PP: 250-272.

Astous, A. & Bitz, B. (1995). Consumer Evaluations Of Sponsorship Programes. European Journal Of marketing,Vol 29,PP: 6-12.

Benekas, D. (2006). A Critical Evaluation of sport sponsorship Effectiveness Among Football Audiences In Greece. Master Thesis, Department Of Marketing ,Greece.

Bennett, R. (1999). Sport Sponsorship, Spectator Recall &False Consensus . European Journal Of Marketing Vol 33,PP: 291-313.

Cornwell, T. B. (2008). State of the art and science in sponsorship-linked marketing. Journal of Advertising, 37(3), 41–55.

Cornwell,T. Pruit, S.&  Clark j. (2005). Relationship Between Major League Sports Official Sponsorship Announcements &Stock Prices Of Sponsoring Firms. Journal Of The Academy Of Marketing Science ,Vol  33,No4,PP:401-412.

Derbordes,M. (2007). Marketing & Football: An International Perspective. Elsevier Ltd.

East.R,Sinclair,J.Gendal P. (2000). Loyalty Definition & Explanation. Paper Presented At Australia & Newzeland Marketing Academy Conference.

Filho, W. (2009). Corporate social responsibility in the 21st century: Some thoughts. In S. Idowu & W. Filho (Eds.), Professionals’ perspectives of corporate social responsibility (pp. 409–412). Berlin: Springer

Fitzsimmons, P. (2009, September 19). I bet this is an issue. The Sydney Morning Herald, 14.

Gladden,J.Milen ,G. & Sutton,w. (1998). A Conceptual Framework for Assessing  Brand  Equity In Division College Athletics. Journal Of Sport Management ,Vol 12,No1,PP: 1-19.

IEG. (2009). Sponsorship spending recedes for first time. better days seen ahead Retrieved 14 May 2010.

Jalleh,J.Donovan,R.Giles Corti ,B.& Holman ,C. (2002). Sponsorship : Impact On Brand Awareness & Attitude. Social Marketing Quarterly ,V8, Issue 1 Spring 2002,Pages 35-45.

Karg, A. (2007). Sport Sponsorship Management :Major Australian Sponsor Practices In Objective Setting & Measurement. The Sport Management Association Of Australian & New Zeland Confrence,P.1.

Mason,K. (2005). How   Corporate Sport Sponsorship   Impacts Consumer Behavior. The Journal Of American Academy Of Business ,Cambridge ,Vol.7,No.1.

Raser K &Brooks,J. (2005). Sports and Entertainment Management. ,Thomson  P 264.

Smith,A. (2008). Introduction To Sport Marketing.  Elsevire  Ltd.

Speed, R. & Thompson ,P. (2000). Determinates Of Sports Sponsorship Response. Journal Of Academy Of Marketing Science, Vol.28,No. 2,226-238.  

Tripodi, J. (2001). Sponsorship A Confirmed Weapon In The Promotional Armory. International journal Of Sports Marketing & Sponsorship ,March,April,1-20.

Welfare,H.N, Kaptan.Anadeau,J. (2008). If You Can't Win, why Should I Buy A Ticket ? International Journal Of Sport Finance,3, PP:106-118.