پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش (QRSM) - مقالات آماده انتشار