پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش (QRSM) - شماره جاری