همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی
فرزاد قصوری
فرزاد قصوری دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی بیوتکنولوژی

  • f.ghosouri@atu.ac.ir
  • 02144118629