اثر درآمد و هزینه کرد هواداران بر میزان وفاداری به برند در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی میزان اهمیت وفاداری به برند در هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر ایران، بر حسب میزان درآمد و هزینه­کرد افراد بود.  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه هواداران دو تیم لیگ برتر فوتبال ایران (استقلال و پرسپولیس) می باشد که با توجه به روش برآورد داده ها، حجم نمونه این مطالعه 200 نفر از هواداران این دو تیم در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط از روش داده های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده شد. نتایج این آزمون که با استفاده از برنامه Eviews  انجام گرفت. طبق نتایج، ضریب درآمد بی­معنی به دست آمد ولی ضریب هزینه­کرد معنی­دار بود و ارتباط صحیحی را با میزان وفاداری به برند را نشان داد به این ترتیب که با افزایش  وفاداری افراد به برند میزان هزینه­کرد افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

المیری، م. (1387). بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در استادیوم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

الهی، علیرضا. (1386). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار. (1388). مقایسه هزینه های ورزشی خانوار ایرانی سال 130 تا 1385. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 25، صص 104-95.

 گیلانی نیا، ش؛ کاظمی راد، ش. (1387). تحلیل مفهومی وفاداری به برند (وفاداری به برند, عامل کلیدی سودآوری بنگاه های تجاری). مجله برند.www.brandmagazine.ir

 محمدی، ع. (1387). هواداران سرمایه های اصلی فوتبال. نشریه چشم انداز فوتبال. شماره چهارم. .2ص

 واعظ موسوی، م؛ مسیبی ف.(1386). روان شناسی ورزشی. انتشارات سمت. چاپ اول. ص ص 299 -306 .

 

منابع لاتین

Anonymous.2009. Fan loyalty measured; a study by Dentsu Sports, A division of Dentsu, says there are four factors that help people decide team loyalties: Human factor (HF), Perceived Energy (PE), Performance and Engagement. Business Today.

Baltagi, B.H. (2005): Econometric Analysis of Panel Data, Third edition. Chichester: Wiley .

Bristow, D.N; and Sebastian, R.J. (2001). Holy cow! Wait’ till next year! A closer look at the brand loyalty of Chicago cubs baseball fans. Journal of Consumer Marketing. Volume18(3). PP: 256-275. Donihue, M; Findlay, D; and Newberry, P. (2002). An analysis of attendance at major league baseball spring training games. Journal of Sports Economics. Vol8, No 1. PP: 39-61.

Filo.K. And Funk, D.C. 2008. Exploring the role of brand trust in the relationship between brand associations and brand loyalty in sport and fitness. International Journal Sport Management and Marketing, Vol3. PP 39-54.

Heere,B; And Dickson,G. 2008 .Measuring Attitudinal Loyalty .Seprating the Terms of affective Commitment and Attentional Loyalty. University Florida State Auckland University of Techtology. Journal of Sport Management.PP 227-239.

Lager, M . 2010. Customer Relationship Management. Medford. Vol. 14(3;(pg. 50, 1 pgs .

McMullan, R; and Gilmore, A. (2003).The conceptual development of customer loyalty measurement: A proposed scale. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. Vol 11 (3), 2005

Mullin, B.J; Hardy, S; and Sutton, W.A. (1993). Sport Marketing. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.