مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره­وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسه­ای بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران(خصوصی و دولتی) بود(N=239). بدین منظور 75 نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی (41 مدیر از استخرهای خصوصی و 34 مدیر از استخر دولتی) که حداقل 2 سال سابقه مدیریتی در این استخرها را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 11 تن از اساتید متخصص تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد(83/0=α). بمنظور تجزیه و تحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون­های کالموگروف اسمیرنوف (K-S)، t مستقل وU من ویتنی استفاده شد. بررسی یافته­های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در بهره­وری استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی از دیدگاه مدیران وجود دارد (01/0>P). همچنین، تفاوت معنا­داری در مؤلفه­های بهره­وری از جمله برنامه­ریزی، نظارت و ارزیابی، امکانات و تجهیزات، کارکنان، مشتری مداری، وضعیت مالی، تعمیر و نگهداری، زمان­بندی و نحوة فعالیت و عوامل مدیریتی در استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی وجود داشت (01/0>P). در تمامی مؤلفه­های مذکور، بهره­وری در استخرهای خصوصی مطلوب­تر از استخرهای دولتی بود. از مهمترین عواملی که باعث این تفاوت شد، مربوط به اختلاف مدیران در مورد برگزاری دوره­های آموزشی مناسب برای کارکنان در جهت نهادینه کردن بهره­وری در استخرها و همچنین مربوط به انجام برنامه­ریزی عملیاتی جهت ایجاد فرهنگ بهره­وری در بین مدیریت و کارکنان استخرها بود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

آراولسون، جان (1995). " مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی"؛ ترجمه سید محمد حسین رضوی و همکاران. چاپ دوم. مؤسسه انتشاراتی نور.

بطحی، حسین، کاظمی، بابک (1387)؛ " بهره وری". تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

ایزدی، بهزاد (1387). " بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و دولتی شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

پهلوان هاشمی، سیده اعظم و همکاران(1388)." مقایسه تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری استخرهای خصوصی، دولتی و خصوصی شده شهر مشهد". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران.

تاجی فایندری، احمد (1390). "بررسی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) "، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی.

حیدری، محمد (1391)، "مقایسه‌ی وضعیت ایمنی اماکن سرپوشیده‌ی استان زنجان با استانداردهای بین‌المللی"، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت.

خواجوی، داریوش (1380). " شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی"؛ تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

دهقانی سائیج، محمد صادق (1382). " بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری گروه بهمن موتور". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

ژانت بی پارکز و همکاران(1382). "مدیریت معاصر ورزش".  ترجمه محمد احسانی. انتشارات  دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، تهران.

سلطان حسینی؛ محمد؛ مجتهدی؛ حسین؛ نادریان مسعود؛ حجت عابدین؛(1389)."بررسی اثرات اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری". نشریه المپیک؛ شماره 51؛ ص ص 59-67.

سهرابی، پوریا (1391)." بررسی معیارهای ایمنی، کنترل و نظارت فضاهای ورزشی". همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت.

سهرابی، پوریا (1391)، "بررسی استانداردها و معیارهای اطلاع‌رسانی و سرویس‌دهی در اماکن ورزشی"، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت.

فروغی پور، حمید و همکاران(1390). " ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان". نشریه مدیریت ورزشی حرکت. شماره 11. صص 77-97.

عباسی، زهرا، طیبی، محمدرضا (1388). " مطالعه تطبیقی نهادهای متولی بهره وری در جهان و ایران". نشریه بررسی های بازرگانی. شماره 35. صص 45 – 57. 

علیزاده، محمدحسین، تجاری، فرشاد (1385). " بررسی شیوه­های افزایش بهره وری اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی". طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم.

کارگر، غلامعلی (1383). " تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره- وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری".  رساله دکتری . دانشگاه تهران.

کارگر، غلامعلی و همکاران (1383). " تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری". نشریه حرکت، شماره 28. صص 127-149.

کوزه چیان، هاشم و همکاران (1388). " مقایسه رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران". نشریه تخصصی حرکت. شماره 1. صص 37-49.

گوهر رستمی، حمیدرضا (1386). "بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاه­های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. صص4.

نادریان جهرمی،  مسعود  و همکاران (1386)." بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری سازمان های ورزشی شهر اصفهان". نشریه حرکت شماره 34. صص 59-68.

ندری، امیر و همکاران (1388)." شناسایی عوامل مرتبط (نیروی انسانی و نظارت و ارزیابی) با بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، تهران

ندری، امیر، کارگر،غلامعلی، هنری، حبیب (1388). " بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان و ارائه مدل". هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران.

 

 

 

منابع لاتین

Chao-Chung Kang (2009), "Privatization and production efficiency in Taiwans "telecommunications industry, Science Direct.

Cheryl Mallen, Chris Chard. (2011). A framework for debating the future of environmental sustainability in the sport academy. Sport Management Review. Journal homepage: ww.elsevier.com/locate/smr. SMR-92; No. of Pages 10.

Chong-En Bai & etal (2008), how does privatization work in China? Association for Comparative Economic Studies.

Golden, Cynthia (2002). Planning for professional Development-Advice for the manager. Educause quarterly, v25 NL. pp: 44-45.

James A Schmitz Jr $ at all (2008), Privatization s impact on private productivity: The Case of Brazilian iron ore, Review of Economic Dynamics, Vol11, pg 745.

Kando, Y.etal (2001). “Customer Satisfaction: how Can I Measure It?” Total Quality Management, Vol 12, No 7/8, P: 867-872.

Kevin Amess $ at all (2007), the productivity effects of privatization: The case of Polish cooperatives, IRFA international Review of Financial Analysis16, pp: 354-366.

Kofi Fred Asiedu $ at all (2007), Does Privatization Impact Job Satisfaction? The Case of Ghana, world dev vol.35, No.10, PP1779-1795.

Olasfon, p. (1998). "Training and development in sport". College of physical education. New York.

Parker, C. Mathews, P (2001). “Customer Satisfaction Contrasting Academic and Consumers Interpretations" Marketing Intelligence & Planning, Vol 19, NO 1, pp: 38-44.

Pascual.Cruz, Enrique.Regidor, DavidMartı´nez, (2009).Socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, swimming and gym use. Journal homepage: Health & Place .15.pp: 553–561.

Sureshaudar, G.S .Rajendran, C& Anantharaman, R.N. (2002). “The Relationship between management s perceptions of total quality service and customer perception of service quality ", total quality management, Vol 13, No 1, pp: 64-88.