بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

 هدف پژوهش حاضر کشف روابط  بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی  با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی  معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی  سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 246 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی، تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی را  تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از  مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش  بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

آذر، عادل؛ رضایی پندری، عباس؛ جعفری نژاد، نوید. (1389). ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی. پژوهش نامه ی مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره2 ، (پیاپی40)

جلیلوند، محمدرضا، ابراهیمی، ابولپالقاسم. (1390). تأثیر ارتباطات دهان­ به دهان بر خرید خودروهای داخلی(مطالعه­ی موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 9،صص 57-70.

خبیری، مهدی، محمدى، رزگار، صادقی، رضا.(1392)،  بررسى عوامل مؤثر بر مشارکت مشتریان باشگاه های بدنسازی در ارتباط دهان به دهان، پژوهش هاى کاربردى در مدیریت ورزشى، شماره  4، صص 79-86.

خطیب زاده، مهدی، کوزه چیان، هاشم، هنرور، افشار.(1392). نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی ، 17، صص: 189-204.

دلخواه، جلیل، دیوان دری، علی. (1384)، طراحی و تدوین مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان بانک ملت، فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره 37، صص 185-225.

سجادی، سید نصرالله؛ محمودی، احمد؛ گودرزی، محمود؛ میزانی، مهران. (1390). مقایسۀ کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاههای ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی)دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. شماره2. صص:33-48.

کوزه چیان، هاشم، خطیب زاده، مهدی،  هنرور، افشار. (1390)، نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 2، صص 19-32.

محمدی، رزگار، خبیری، محمد، براری، مجتبی. (1392)، مزایای ایجاد رابطه با مشتری و تأثیر آن بر ارتباط دهان به دهان مثبت )مورد مطالعه: مشتریان استخرهای شهر تهران)، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 91 ، صص 112-122.

هنرور، افشار. (1383). عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

هنری، حبیب. (1389). " بررسی رضایت، نیازها و مشکلات کاربران باشگاههای آمادگی جسمانی و ایروبیک". چکیده مقالات اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک. بهمن ماه 1389 ، تهران. ص :120-121.

 

منابع لاتین

Aldlaigan H.A., Buttle, F. (2002), “SYSTERA-SQ: a new measure of bank service quality” International Journal of Service Industry Management,Vol.13, No. 4.

Alire C. A.  (2007), "Word of Mmouth Marketing: Abandoning the Academic Library Ivory Tower", New Library World, Vol.108, No.11/12, PP. 545-551.

Bone P.F (1995). "Word of Mouth Effects on Short Term and Long Term Product Judgments". Journal of Business Research, Vol.32, No.3, PP.213-223.

Chaniotakis, I.E., Lymperopoulos, C. (2009). Service quality effect on satisfaction and word of mouth in the health care industry. Managing Service Quality, Vol. 19 No. 2. PP: 229-242.

Chen, C. (2008), “Investigating structural relationships between service quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for air passengers: Evidence from Taiwan”, Journal of Transportation Research, part A, Vol. 42.

Clemes, D. M., Gan, C., Ren, M., (2011), Synthesizing the Effects of Service Quality, Value, and Customer Satisfaction on Behavioral Intentions in the Motel Industry: An Empirical Analysis ,Journal of Hospitality & Tourism Research, Volume . 35, Issue  4.

Dwyer, F. R. and Schurr, P. H. and Oh, S. (1987). Developing Buyer–Seller Relationships, Journal of Marketing, 51, 11–27.

Godes D & Mayzlin D. Using Online Conversations to Study Word of Mouth Communication. Mark Sci 2004; 23(4): 545-60.

Gremler, D. D., Gwinner, K. P. and Brown, S.W. (2001). Generating positive word-of-mouth through customer-employee relationships, International Journal of Service Industry Management, 12(1), 44-69.

Jiewanto, A., Laurens, C., Nelloh, L. (2012). Influence of Service Quality, University Image, and Student Satisfaction toward WOM Intention: A Case Study on Universitas Pelita Harapan Surabaya. Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 , p: 16 – 23.

Lai,W.T., Chen, C.F. 2011. Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement , Transport Policy, Volume 18, Issue 2, pp. 318-325 .

Lee ,S., Jeon,S.,Kim ,D.2011. The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea, Tourism Management 32 , 1115-1124.

Mangold, W. G., Miller, F. and Brockway, G.R. (1999). Word-of-mouth communication in the service marketplace, Journal of Services Marketing, 13(1), 73-89.

Newman, K (2001) «Interrogating SERVQUAL: A critical assessment of service quality measurement in  a high street retail bank», International Journal of Bank Marketing, Vol. 19, No. 3.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), “SERVQUAL: a multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, Vol. 64 No. 1, pp. 14-40.

Shemwell, D. (1998), “Customer-service provider relationships: an empirical test of a model of service quality, satisfaction and relationship-oriented outcomes”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 9 No. 2, pp. 155-68.

Silverman G (2001). "The Secrets of Word of Mouth Marketing: How to Trigger Exponential Sales through Runaway Word of Mouth". New York, AMACOM.

So¨derlund, M. (1998), “Customer satisfaction and its consequences on customer behavior revisited – the impact of different levels of satisfaction on word-of-mouth, feedback to the supplier and loyalty”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 9 No. 2, pp. 169-88.

Souki GQ & Filho CG. Perceived Quality, Satisfaction and Customer Loyalty: an empirical study in the mobile phones sector in brazil. International Journal of Internet and Enterprise Management 2008; 5(4): 298- 312.

Sweeney J.C, Soutar G.N, Mazzarol T (2007). "Factors Influencing Word of Mouth Effectiveness: Receiver Perspectives", European Journal of Marketing, Vol.42, No. 3/4, PP. 344-364.

Tax, S.S, Christian T., (2008), "Measuring Word of Mouth: Questions of who and when?", Journal of Communications, Vol.6, No. February, pp.185-199.