رابطۀ تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

تحصیلات و اثر آن بر میزان شرکت در ورزش تفریحی یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن حضور می‏یابد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 1200 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای خوشه‏ای بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را که توسط محقَق ساخته و روایی و اعتبارسنجی (93/0=α) شده بود، پاسخ دادند.
روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد با تحصیلات مختلف بطور یکسان با انواع مختلف عوامل بازدارنده‏ای که بالقوَه می‏توانند محدودیت یا موانعی برای مشارکت بانوان در فعالیت ورزشی فراهم آورند، مواجه می‏باشند و میزان تحصیلات هیچ تأثیری بر امر فوق ندارد.اما با این وجود، زنان تحصیلکرده در مقایسه با زنان دارای تحصیلات پایین‏تر حضور بیشتری در فعالیت‏های ورزش تفریحی داشتند. علی‏رغم مواجهه افراد سطوح مختلف تحصیلی با عوامل بازدارنده، میزان مشارکت در ورزش در بین افراد با تحصیلات بالاتر از لیسانس به مراتب بیشتر از سایرین بود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

آقابیگی حافظ، کریمی جواد.(1378). بررسی نحوه‏گذران اوقات فراغت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر فعالیت‏های ورزشی. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه اصفهان.

داداشی، محمدصادق و احسانی محمد.(1379). عوامل بازدارنده از فعالیت‏های ورزشی در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه اصفهان.

میرغفوری سیدحبیب اله، تورانلو حسین صیادی، میرفخرالدینی سید حیدر. (1388). بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی (مطالعة موردی: دختران دانشجوی دانشگاه یزد)، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 1، صص 100-83.

نیازی محمد. (1389). مقایسهمیزانسلامتعمومیزنانشرکتکنندهدرورزشهمگانیوزنانغیرفعال. همایش سلامت روانی و ورزش. آکادمی المپیک.

 

 

 

 

منابع لاتین

Gratton, C., & Tice, A.(1991). " The Demand for Sport: A Two-Stage Econometric Model estimated from the Health and Lifestyle Survey", Manchester Polytechnic Department of Economics Discussion Paper.

Torkildsen , G. (1992). Leisure and Recreation Management (3rd Edition). London- Madras: E & FN Spon.

Jackson, E. L. , Crawford, D., & Godbey, G. (1993). "Negotiation of Leisure Constraints". Leisure sciences, 75, 1-11.

Coalter, F. Dowers, S. , & Baxter, M . (1995) " The Impact of social class and education on sports participation: Some evidence from the general Household Survey". In Roberts, K. , (Ed), Leisure and Social Stratification ( P. 59-71). Leisure Studies Association, Publication No. 53.

Alexandris, K. , Carrol, B. (1997)."Demographic differences in the Perception of Constraints on Recreational Sport Participation: results from a study in Greece", Leisure Science, Routledege, part of Taylor & Francis Group, Volume 16, Number 2.

Humphreys. Brad R. & Ruseski Jane E (2007) "Participation In Physical Activity And Government Spending On Parks And Recreation" , Contemporary Economic Policy, Volume25, 

Crissey,Sarah.,Pearson, Jennifer. and Riegle-Crumb, Catherine.(2008). "Gender Differences in the Effects of Sports Participation on Academic Outcomes" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Marriott Hotel, Loews Philadelphia Hotel, Philadelphia, PA, Aug 12, 2005 . 2008-09-14 http://www.allacademic.com/meta/p21189_index.html