رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین خلاقیت مربیان با عملکرد تیم­های ورزشی فوتسال و والیبال می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را، مربیان تیم­های ورزشی والیبال و فوتسال (خانم­ها و آقایان) شرکت­کننده در مسابقات سراسری دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که براساس جدول مورگان و کرجسای72 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه و ثبت نتایج مسابقات جمع آوری گردیده است. ابزار اندازه‏گیری این تحقیق شامل: پرسشنامه­های خلاقیت (رندسیپ)، برگه نتایج عملکردورزشکاران (محقق ساخته) و متغیرهای زمینه­ای می باشد
نتایج بیانگر این است که 11/3% از مربیان از سطح خلاقیت بالا و بسیار بالا برخوردارند و بقیه در سطح متوسط و پایین خلاقیت قرار دارند. 28/65% از مربیان نمونه آماری دارای مدرک کارشناسی بودند. یافته­های تحقیق نشان داد که بین میزان خلاقیت مربیان و عملکرد تیم­های ورزشی آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (01/0 > P، 39/0 = r). از مجموع متغیرهای زمینه­ای تنها متغیر سن، ارتباط معکوس و معنادار با خلاقیت مربیان دارد (01/0 > P، 39/0 = r). همچنین متغیرهای سابقه مربیگری مربیان ودرجه مدرک مربیگری آنها ارتباط مستقیم و معناداری با عملکرد تیم­های ورزشی مربیان دارد(01/0 > P، 39/0 = r). با توجه به یافته­های تحقیق می­توان اذعان داشت: مربیانی که از خلاقیت خوبی بهره­مند هستند از عملکرد بهتری برخوردار بوده، ضمن اینکه سابقه مربیگری بیشتر و شرکت در کلاس‏های مربیگری بالاتر در بهبود عملکرد مربیان تیم­های ورزشی مفید بوده است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

آزبورن، الکس اس. (1368). پرورش استعداد­های همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه حسن قاسم­زاده. انتشارات نیلوفر.

آقایی فیشانی، تیمور. (1377). خلاقیت و نو آوری در انسانها و سازمانها. انتشارات ترمه.

استیفن، پی رابینز. (1376).تئوری سازمان و ساختار طراحی، کاربردها. ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی­فرد، نشر موج.

الوانی، سید مهدی .(1374).مدیریت عمومی. انتشارات نی.

پاتریک، جان­اف.(1381). رابطه محیط اداری و خلاقیت افراد. ترجمه عباس گلشنی.  فصل­نامه مدیریت.

حسینی، افضل السادات .(1383). ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. انتشارات آستان قدس.

سیدعامری، میرحسن .(1381). طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک­های رهبری، خلاقیت و اثربخشی مدیران ورزشی دانشگاه­های کشور. رساله دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت و برنامه­ریزی).

سیف، آسیه (1386). تعیین رابطه و عوامل مؤثر بر میزان خلاقیت و موفقیت شغلی مربیان تیم­های ورزشی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا.

سیف، علی اکبر. (1375). روانشناسی پرورشی. انتشارات آتیه.

طباییان، احمد (1381). رابطه بین پایگاه­های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده­ها و مدیران گروه­های تربیت بدنی دانشگاه­های کشور. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.

علوی، سید امین­ا... .(1378). ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظریه­ها، اصول و روش­های ارزشیابی. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

کوزه چیان، هاشم (1380). مدیریت ورزشی. انتشارات دانش افروز.

مقیمی، سید محمد (1377). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. انتشارات ترمه.

هالوران، جک؛ نپتون، داگلاس (1992). روابط انسانی کاربردی. ترجمه علی­اکبر فرهنگی.

 

منابع لاتین

Amabile, Teresa M. ; Within You Without You The Social Psychology of creativity and Beyond , London, (1990).

Collin, Martindale; creativity, primordial cognition and personality, USA, (2006).

Costantini,D; Villepreux, P and Mandigout, S. Interest of the scientific contribution in the research of the performance in handball and rugby,(2007).

Cross , N. , coaching effectiveness, the coaching process: principles and practice for sport, Oxford U.K.(2004)

Farnham, A; Betey, M; Anand, K and Manfield,J.personality, hypomania, intelligence and creativity, Department of Psychology, University College London.(2007)

Moraes,L.C and Salmela,J.H.;development of expertise: the role of coaching, families and cultural contexts. In:j.Starkes and Ericsson ,editors, expert performance in sport, Human Kinetics (2003)

Runco,A.; Assessing Ideational and Evaluative Skills and creative Styles Attitudes,Creativity and innovation Management , (1993).