بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ریسک­پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقَق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصَصین تأیید شد. پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ آن 91/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و به دست آوردن ویژگی‏های فردی نمونه­ها از آمار توصیفی استفاده شد. از آزمون t برای محاسبه اختلاف میانگین فرضیه­ها استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 71% از مدیران ورزشی ریسک­پذیر بودند و میزان توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین آنان 66 % بود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

اسدی، حسن؛ قربانی، محمد حسین.(1387). رابطه بین مأموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه المپیک. سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی44).

آقایی، حمید نجف؛ کوزه چیان، هاشم؛ آذر، عادل؛ احسانی، محمد.(1381). بررسی شیوه­های تصمیم­گیری مدیران تربیت بدنی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. نشریه حرکت. شماره 14.

اقتداری، علیمحمد.(1376). سازمان و مدیریت. انتشارات مولوی. چاپ سی ام.

براتیان، حمید.(1381). شیوه­های نهادینه شدن مشارکت معلمان، مدیران و دانش آموزان در آموزش و پرورش. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. دوره هشتم شماره 31.

پارسامهر، مهربان؛ زارع شاه آبادی، اکبر.(1387). بررسی نقش ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیت بدنی. فصلنامه المپیک. شماره 1 (پیاپی41).

پیمانی زاد، حسین.(1381). تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه­های کشور و ارتباط آن با موفقیت. نشریه حرکت. (پیاپی 14).

قلیچ لی، بهروز؛ ایمانی پور، محسن.(1386). مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو). نشریه مطالعات مدیریت. شماره 55, 147-119.

رضاییان، علی.(1387). سازمان و مبانی مدیریت. انتشارات سمت چاپ یازدهم.

طوسی، محمدعلی.(1378). مشارکت کارکنان در مدیریت. همایش نظام اداری وتوسعه ص 7.

محرم زاده، مهرداد.(1377). بررسی و توصیف میزان انعطاف­پذیری و اثربخشی سبک­های رهبری، تعیین سبک­های اولیه پشتیبانی و توسعه­ای مدیران ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی استان­های کشور و ارتباط آن با برخی ویژگی­های مدیران. رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

مصدق راد، علیمحمد.(1384). بررسی رابطه بین سبک‏های رهبری مدیران و کارایی بیمارستان‏های دانشگاهی شهر اصفهان. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان. سال هفدهم. شماره 4.

مک لگان، پاتریشا.(1377). عصر مشارکت. ترجمه مصطفی اسلامیه. دفتر پژوهشهای فرهنگی.

نادریان جهرمی، مسعود؛ امیرحسینی، احسان. 1386. بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان. فصلنامه المپیک. شماره 4 (پیاپی40).

نورائی، طهمورث؛ امیرتاش، علی محمد؛ تندنویس، فریدون؛ بهرنگی، محمدرضا.(1385). ارتباط بین فلسفه آموزشی، سبک رهبری مدیران و جو سازمانی در دانشکده­ها و گروه­های تربیت بدنی. نشریه علوم حرکتی و ورزش.

هاروی و براون.(1378). رویکرد تجربی به توسعه سازمان. ترجمه محمدزاده. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.ص69.

 

 

منابع لاتین

Barbuto, JE. IR. Xuy(2006). Sources of Motivation, Interpersonal Conflict Management Styles and Leadership Effectiveness A Structural Model Psychol Rep.

Brenda, S(2004). Participation in Decision Making: A Matter of Context? Leadership & Organization Development Journal, Vo.25.iss.798; pg 496.

Byrne, G. J, Bradley, F (2007). Cultures Influnce on Leadership Efficiency: How personal and national cultures affect leadership style. Journal of Business Research 60, 168-175.

Chelladurai & Cow (1987). A Cross-Cultural Study of Preferred Leadership in Sport. Canadian Journal of Sport Science,Vol.12, No.2, PP:106-110.

Chelladurai a & Saleh (1978). Preferred Leadership in Sport, Canadian Journal of Applied Sport Science, Vol 2, No 3, PP:85-92.

Coleman, L (2007). Risk and Decision Making by Finance Executives: A survey study. Internationak Journal of Managerial Finance. Vo.3 No. 1. 

Farago, K; Kiss, O; Boros, J (2008). Risk Taking in Entrepreneurs, Compared to Criminals and Students: The Role of Uncertainty and Taskes. The Journal of Socio-Economics 37.

Ford, H (2009). Helping Leaders Make Sense of Strategy at City & Guilty. SCM, Vol. 13, Issue 2.

Forlani, D; Mullins, J.W(2000). Perceived Risk and Choice in Entrepreneurs New Venture Decisions. Journal of Business Venturing 15, 305-322.

Garrat ,B(2007). Dilemmas, Uncertainty, Risk, and Board Performance. BT Technology Journal. Vo. 25 No. 1.

Grable, J. E (2000). Financial Risk Tolerance and Additional Factors That Affect Risk Taking in Everyday Money Matters. Journal of Business and Psychology14 (4): 625-630.

Greene, J. D, Summerville, R.B, Nystrom,L.E. Darley, J. M. and Cohen, J. D(2001). AnfMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment Science 293 (5537): 2105-2108.

Hartog, J; Ferrer-i-Carbonell, A. and Janker, N(2000). On a Simple Measure of Landividual Risk Aversion. Rotterdam.

Heath, C ; Tversky, A(1991). Perference and Belief: Ambiguity and competence in choice under uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty 4(1):5-28.

Hersey, P, Blanchard, K. H & Johnson, D. E(2001). Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources (8th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Kuhberger, A (1998). The Influence of Framing on Risky Decision: A Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes 75(1): 23-55.

Levey, H & Levey. M (2002). Arrow-Pratt Risk Aversion, Risk Premium and Decision Weights. Journal of Risk and Uncertainty 25(3); 265-290.

Lewis, G; Zalan, T.(2004). The CEO-Advisors Nexus: Toward an explanation of merger preference in merger and acquisition. MBS Working Papers. University of Melbourn, Melbourn.

Lock,E; Schweiger, D (1989). Participation in Decision Making: One more look. Research on Organization Behavior, Jai Press

Lopes, L. L(1987). BeatweenHope and Fear: The Psychologyof Risk. Published in L.Berkowtz(ed). Experimental Scocial Psychology. Academic Press.San Diego. 20.

MacCrimon, K. R and Wehrung, D. A (1984). The Risk In-Basket. Journal of Business 57 (3) : 367-384

Mano, H(1990). Anticipated Deadline Penalties: Efeect on goal level and task performance. Published in R. M. Hogarth(ed). Insights in Decision Making. The University of Chicago Press, Chicago.

Mclachlan, M (2003). Hard Work Hasting The Boss. Australian Financial Reviw, 8 October.

Peterakis.P.E (2005). Risk Perception, Risk Propensity and Entrepreneurial Behaviour: The Greek case. Journal of American Academy of Business, Cambridge; 7,1.

Shapira, Z (1995). Risk Taking: A Managerial Perspective. Rusel Sage Foundation, New York.

Sheehan, N,T (2009). Making Risk Pay: The board role. The Journal of Business Strategy. Boston, Vol.30, Iss, 1: pg 33.

Silieshman, E. S (1987). Relationship Between the Congruence of Preferred & Actual Leaders Behavior & Subordinate Satisfaction with Leadership, Journal of Sport Behavior ,Vol. 9, No. 2, PP:119-134.

Slovic. P (2000). The Perception of Risk . Earthscan Publications, London.

Stevencse, Alen (2009). Bring out The Playe. Supply Management: 14, 3; Pg:40.

Trimpop, M (1994). The Psychology of Risk Taking Behavior. Elsevier Science, Amsterdam.

Vroom, H. V (1973). A New Look at Managerial Decision Making Organizational Dynamics, Spring P:70.

 Williams, S and Narendran, S (1999). Determinate of Managerial Risk : Exploring personality and cultural influences. The Journal of Social Psychology 139 (1): 102-125.

Zukerman, M. and Kuhlman, D. M(2000). Personality and Risk Taking: Common biosocialfactors. Journal of Personality 68(6): 999_1029.