تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏ های نابرابری جنسیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیم

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه‏ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام‏ها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می‏گیرد، در حال انتقال پیام‏هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز این مسئله پررنگ است. از بین انواع رسانه­ها، نشریات از جمله، مجله از توجه ویژه­ای در میان مردم برخوردار است. از میان تمامی مجلات ورزشی مجله تماشاگر را می­توان پرمخاطب­ترین مجله ورزشی در ایران نامید. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی سوگیری جنسیتی با توجه به نظریه­های نابرابرای جنسیتی و مؤلفه­های ورزشیِ تحت پوشش این مجله انجام می­شود. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوا بود و به این منظور تعداد 1485 عکس و 1331 مطلب از بین بیست شماره­ای که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی در دو بخش مربوط به عکس­ها (هفت متغیر) و مربوط به مطالب (هفت متغیر) به صورت جداگانه بررسی شد. داده­های پژوهش پس از جمع­آوری برای طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل­های آماری توصیفی و استنباطی از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد و آزمون خی­دو برای بررسی معنی­داری تفاوت­ها مورد استفاده قرار گرفت. ضریب توافق بین کدگداران نیز یافته­های این پژوهش نشان داد که مجله دچار سوگیری جنسیتی است و همچنین توجه چندانی به مؤلفه تربیتی و همگانی در ورزش ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


 

منابع فارسی

ابوالقاسمی، مهتاب؛ مریم مرجان مسعودی و فاطمه صدیقی. (1388). گزارش تحلیل محتوای نشریات ورزشی، گروه تحلیل محتوای سازمان تربیت بدنی.

اعظم­آزاده، معصومه.(1384). آگاهی از نابرابری­های جنسیتی: مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری­های جنسیتی، مجله پژوهش زنان، دوره3، شماره2، صفحات73-51.

بارفروش، احمد. (1381). تحلیل محتوای نشریات ورزشی. فرهنگ عمومی و ورزش، شماره 30.

بارفروش، احمد. (1387). تحلیل محتوای نشریات ورزشی. روزنامه گل، نسخه شماره783.قابل دسترسی از طریق:   www.Ggoaldaily.ir

بشیریه، حسین.(1374). جامعه­شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.

بنیادی،نسرین.(1369). صفحه­آرایی، پلی بین نویسنده و خواننده، فصلنامه رسانه، سال 1، شماره1، صص 48-46.

خالصی، پروین. (1388). نقش و اهمیت رسانه­های جمعی و کارکرد آنها. مجله سیاسی- اقتصادی، شماره 262-261، صفحات 287-274.

خواجه نوری، اشکان. رقابت روزنامه‏ها با تلویزیون:http://www.magiran.com /article.asp?AID=1889

زکی، محمدعلی.(1385). بررسی تحلیل محتوای گرایش­های پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، صفحات 74- 43.

ضیغمی، رضا، باقری نسامی، معصومه، حق­دوست اسکوئی، سیده فاطمه، یادآور، معصومه.(1387). تحلیل محتوا. فصلنامه پرستاری ایران. دوره21، شماره 53، صفحات 52-41.

قاسمی،حمید. (1390). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه­های ورزشی در نیم­سال پایانی 1388. مجموعه مقالات دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی شاهرود. صفحه 18.

کشکر،سارا، قاسمی،حمید، شیرویی، اعظم.(1390). رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه­های مدیریت تصاویر روزنامه­های ورزشی. مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت­الله آملی.

لهسایی­زاده، عباس، بوستانی، داریوش.(1385). نابرابری جنسیتی در ایران(بقا یا تغییر)، فصلنامه تخصصی جامعه­شناسی، سال دوم، شماره1، 60-47.

مرکز آمار ایران (1386). http://amar.sci.org.ir. بازیابی در 1390 .

معتمدنژاد، کاظم.(1383). وسایل ارتباط جمعی. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه­طباطبایی. چاپ چهارم.

مهربانی، جواد.(1384). ورزش همگانی، آرمان یا واقعیت. www.hamshahri.net روزنامه همشهری.بازیابی در 1390 از http://Hamshahri.net.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره مطبوعات داخلی، سیستم مدیریت اطلاعات نشریات(1386). http://press.farhang.gov.ir/magazine-fa.html بازیابی در 1390 از http://press .farhang.gov.ir

ویکی­پدیا(دانشنامه­ی­آزاد).(21آبان1390). http://fa.wikipedia.org  بازیابی در 1390 از
http: //fa.wikipedia.org.

 

 

منابع لاتین

Bishop, R. (2003). Missing in action: Feature coverage of women’s sports in Sports Illustrated.Journal of Sport and Social Issues, 27(2), 184–194.

Billings, A.C., & Angelini, J.R. (2007). Packaging the Games for viewer consumption: Gender, ethnicity, and nationality in NBC’s coverage of the 2004 Summer Olympics. Communication Quarterly, 55(1), 95–111.

Billings, A.C., & Eastman, S.T. (2002). Selective representation of gender, ethnicity, and nationality in American television coverage of the 2000 Summer Olympics. International Review for the Sociology of Sport, 37(3/4), 351–370.

Clavio.I., Eagleman.A. N.(2011). Gender and Sexually Suggestive Images in Sports Blogs. Journal of Sport Management, 7, 295-304.

Duncan, M.C.(1990). Sports Photographs and Sexual Diference: Images of Women and Men in the 1984 and 1988 Olympics Games, Sociology of Sport Journal , 7:22-43.

Duncan, M.C., & Sayaovong, A. (1990). Photographic images and gender in Sports Illustrated for Kids. Play and Culture, .3(2), 91–116.

Eastman, S.T. and Billings, A.C. (1999) ‘Gender Parity in the Olympics: Hyping Women Athletes, Favouring Men Athletes’, Journal of Sport and Social Issues 23(2): 140–70.

Fink, J.S., & Kensicki, L.J. (2002). An imperceptible difference: Visual and textual constructions of femininity in Sports Illustrated and Sports Illustrated for Women. Mass Communication& Society, 5(3), 317–339.

Hardin, M., Lynn, S., & Walsdorf, K. (2005). Challenge and conformity on “contested terrain”: Images of women in four women’s sport/fitness magazines. Sex Roles, 53(1/2),105–117.

Hardin, M., Lynn, S., Walsdorf, K., & Hardin, B. (2002). The framing of sexual difference in SI for Kids editorial photos. Mass Communication & Society, 5(3), 341–359.

Kim, K,Y., Sagas,M.(2010). Replacing Athleticism with Sexuality: A Content Analysis of Athlete Models in Sports Illustrated Swimsuit Issues. 2010 North American Society for Sport Management Conference (NASSM 2010). June 3, 2010. 411-412.

King, Christopher. (2007). Media Portrayals of Male and Female Athletes : A Text and Picture Analysis of British National Newspaper Coverage of the Olympic Games since 1948. International Review for the Sociology of Sport, 42: 187.

Lee, J. (1992) ‘Media Portrayals of Male and Female Olympic Athletes: Analyses of Newspaper Accounts of the 1984 and the 1988 Summer Games’, International Review for the Sociology of Sport 27: 197–219.

Pederson, P.M. (2002). Examinig Equity in Newspaper Photographs. International Review for the Sociology of Sport, 37: 303.

Row, D. (2000). No Gain No Game? Media and Sport. Mass Media and Society, pp. 346-61.

Troland, T.(2005). Seeing Ahead: Underpinnings for What Is Next for Magazine Publishing. Publishing Research Quarterly. Winter :3-13.

Vincent, J., Imwold, C., Masemann, V. and Johnson, J.T. (2002) ‘A Comparison of Selected “Serious” and “Popular” British, Canadian and United States Newspaper Coverage of Female and Male Athletes Competing in the Centennial Olympic Games: Did Female Athletes Receive Equitable Coverage in the “Games of the Women?”’, International Review for the Sociology of Sport 37(3–4): 319–35

Wensing, E., Bruce, T.(2003). Media Representations of Gender During an International Sporting Event.  International Review for the Sociology of Sport, 38: 387.