بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن به وسیله جمعی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده بود. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. یافته‏ها: یافته‏ها نشان از رضایت متوسط پاسخ دهندگان از خدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران داشت و بین نظرات مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت. بین میزان رضایت و درآمد تفاوت معنادار بود. نتیجه‏گیری: به طور کلی بیشتر پاسخ‏دهندگان از خدمات شهربازی‏های شهر تهران رضایت متوسطی داشتند. پایین بودن رضایت از هزینه بلیط تجهیزات نشان دهنده بالا بودن این هرینه برای پاسخ دهندگان داشت.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

اسماعیلی، رضا وجاویدان، حمدالله. (1385). جایگاه تفریح و اوقات فراغت در جامعه ایران. مجله فرهنگ اصفهان، شماره 32،ص17-4.

اصولی، پریسا. (1389). 30% تهرانی‏ها گاهی غمگینند؛28%، همیشه. سلامت، شماره 263،ص2.

محمدنژاد شورکایی، مجتبی و جشنی آرانی، مجتبی و یزدانی، حمیدرضا. (1390). فراروش تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی،‌ شماره 6، ص 164-141.

نوید، پژمان. (1388). نگاهی متفاوت به پدیده اوقات فراغت، فراغت بی کاری نیست. مجله گزارش،شماره 209،ص 62 و63.

هاشمی، سید مهدی. (1386). مقایسه رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی استان مازندران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شمال. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

هیوود، لیس وکیو، فرانسیس و براهام، پیتر و اسپینک، جانک و کاپنرهارست، جان و هنری، یان.ترجمه احمد احسانی.(1384). اوقات فراغت، انتشارات بامداد کتاب.

 

 

منابع لاتین

Crosby, P. (1979), Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York, NY.

.Haque, Khatibi. (2006)."Customer Satisfaction TowardGenting Highland Resorts in Malaysia" The Social Sciences1 (2):106-109.

http://www.bazishahr.com/subakhbar.aspx?groupid=211&groupname

.http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=53085

IAAPA Amusement Park Benchmark. 1448 Duke Street. Alexandria, VA 22314 USA. Telephone: (USA) +1 703/836-4800. Fax: (USA) +1 703/836-6742. Website: www.IAAPA.org.

Joung, Halk, Lee. (2010). The influence of service quality, satisfaction and intention: A gender segmentation sterategy, sport management review.

Kotler, P. Bowen, J. and Makens, J. (2003) Marketing for Hospitality and Tourism 3rd edition, Prentice Hall, Australia.

Lo, S. D. (2008). "The theme park experience: its nature, antecedents and consequences".A thesis in partialfulfilment of the requirements for the degree of master of philosophy.

Pamela Ho, John Ap. (2009). Manual on Elective II- Theme Parks and Attractions.

Ronald S. Tibben-Lembke . (2007). “Maximum Happiness: Amusement Park Rides as Closed Queueing Networks.” Management Science manuscript MS-0xxx-2007.1

Sparks, B. A. (2002). Visitor Satisfaction Survey on the Gold Coast, Common Ground published in Australia in 2002 by Common Ground Publishing Pty Ltd

Tribe, J. (2012). The economics of recreation, leisure and tourism, Published by Elsevier Ltd.

Yeh, S. S. S. (2008). Visitors to a Theme Park-Motives and Satisfaction: The Case of Janfusun, Taiwan, The University of Waikat.