اولویت بندی زیرمؤلفه‏ های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن‏آوری- اطلاعات مربیان تیم‏های ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه کوالای مالزی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه­های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم­های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی­های آسیایی گوانگ­ژو، که تعداد آنها 42 نفر بود. حجم نمونه آماری با تعداد جامعه آماری برابر و روش نمونه­ گیری به صورت کل شمار اجرا شد. روایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان در رشته­های تربیت بدنی و فن­آوری اطلاعات تأیید شد و پایایی کل پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 92/0=α تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی­های دموگرافیک شرکت کنندگان و از آزمون­های کلموگروف- اسمیرنوف (Ks) و فریدمن (F) برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته­های تحقیق نشان داد که بین زیر مؤلفه­های 4 متغیر موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن­آوری اطلاعات مربیان تیم­های ملی و به صورت جداگانه تفاوت معناداری در سطح 05/0p=، وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده، به نظر می­رسد که با استفاده از اولویت بندی زیرمؤلفه­های هر کدام از متغیرهای فوق می‏توان با استفاده از دیدگاه و نگرش مربیان، نیازها و موانع را آنها را در امر فن­آوری اطلاعات برطرف کرد و از طرف دیگر مهارت مربیان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

محمدی، سردار و مظفری، امیراحمد. (1389). ارائه الگوی عوامل مرتبط با انتشار فن­آوری اطلاعات در سازمان­های ورزشی ایران. مجله پژوهش در علوم ورزشی.

 

 

منابع لاتین

Al-Ansari, Husain (2006). "Internet use by the faculty members of Kuwait University", The Electronic Library, Volume 24, Number 6, pp: 791-803.

Albirini, A. (2004). Teachers Attitudes Toward Information and Communication Technologies: The Case of Syrian EFL Teachers. Available at: www.elsevier.com/locate/compedu.

Al-Oteawi,  S.  M.  (2002). The Perceptions of Administrators and Teachers in Utilizing Information Technology.  [On-line] Available at: http://www.rohan.sdsu.edu/dept/senate/sendoc/distanceed.apr2000.html.

Bob , sharp (2006)., “The use of computers in sports science” Volume 27 Issue 1, Pages 25 – 32 Published Online:. Journal compilation British Educational Communications and Technology Agency.

Heysung, P. (2005) Factors that affect information technology internet as a teaching tools: A study of Texas school receiving a TIF or a IIF crant. Unpublished master's thesis, university of Baylor.

Lames. M. (2008). ”Coaching and computer science“. International Telecommunication Union, First Printing Volume 21, Number 10, pp: 21-31.

Liang, G., Walls, R., Hicks, V., Clayton, L., & Yang, L. (2006). Will tomorrow’s physical educators be prepared to teach in the digital age? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(1), pp: 143–156.