بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

فرزاد غفوری؛ فرزاد خواجه؛ حبیب هنری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین ریسک­پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقَق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصَصین تأیید شد. پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر