بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 23-62

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11099

چکیده
  امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آنداشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیرانهیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد

فرزانه فاتح؛ سعید آهار؛ فرزانه مرادپور؛ مسعود سلیمانی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10999

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان در باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از باشگاه را داشتند که تعداد آنها حدود 2000 نفر بود. ...  بیشتر