نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گری مزیت رقابتی

مصطفی سلطانی؛ سید عباس بی نیاز

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11102

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گریمزیت رقابتی بود. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. جامعهی آماریتحقیق حاضر در مطالعه کیفی و کمی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از اشباعاطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع ...  بیشتر