رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ جواد اقبالیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین خلاقیت مربیان با عملکرد تیم­های ورزشی فوتسال و والیبال می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را، مربیان تیم­های ورزشی والیبال و فوتسال (خانم­ها و آقایان) شرکت­کننده در مسابقات سراسری دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که براساس جدول مورگان و کرجسای72 نفر از آنها به صورت تصادفی ...  بیشتر