رابطه اثرگذاری مؤلفه‏ های (کنترل و پیوند سست و سخت) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

رضوان دادخواه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 81-96

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‏های (کنترل و پیوند سست و سخت) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعۀ آماری شامل 221 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی 1390 بود که از این تعداد، 132 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر