ارزیابی کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب

اکبر فرید فتحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  این پژوهش کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون‌های فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دو ...  بیشتر

تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی

اکبر فرید فتحی؛ جواد شهلایی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 59-80

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه رؤسا، نایب رئیسان و دبیران فدراسیون‏های ورزشی بودند که در مجموع 150 نفر می‏شدند. از میان 150 پرسشنامه توزیع‌شده میان جامعه ...  بیشتر