تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.389

چکیده
  خشونت ورزشی اکنون جزء جدایی ناپذیر میادین ورزشی شده است. اما میزان آن به تناسب نوع ورزش و پذیرش و مقبولیت عمومی متفاوت است. از این رو، میزان بازتاب آن علاوه بر این که متأثر از چنین وضعیتی است، متأثر از فراوانی خشونت ها نیز هست. روش تحقیق حاضر، تحلیل محتوا و از نوع توصیفی بوده است. برای این منظور سه روزنامة ورزشی خبر ورزشی، ابرار ورزشی ...  بیشتر