ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.381

چکیده
  چکیده  امروزه اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی گردشگری ورزشی، بیش از پیش مورد تایید قرار گرفته است. اولین گام در بازاریابی، بخش بندی بازار است و برای این کار، آگاهی از ویژگی ها و نیازهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش ها نشان داده است که مشخصه هایی مانند میزان جمعیت، توزیع سنی، میزان درآمد، ...  بیشتر