شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.480

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) ...  بیشتر