ارتباط تجاری سازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهرکرج

مهدی بابایی؛ عباس خدایاری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10998

چکیده
  هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط تجاریسازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان مرد باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تعداد 200 نفر به روش در دسترس، نمونه آماری تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامههای تجاریسازی منصورپور ...  بیشتر