بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی؛ مهدی رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.8899.34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف،‌ بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. بر این اساس جامعه آماری را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داد و به دلیل اجرای تحلیل عاملی،170 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت بومی سازی ابزار اندازه گیری، از پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته براساس پرسشنامه ریگو و کانها (2008) استفاده ...  بیشتر