تعیین رابطه ی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری

مرجان صفاری؛ سجاد نعمت زاده

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 146-169

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال با ارزش ویژهی نشانتجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن دادههااز ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه-های تهران بودند که به روش نمونهگیری در دسترس ...  بیشتر