مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی و ضعفهای شرکتهای داخلی ورزشی: مطالعه آدیداس و مجید

سحر پیرجمادی؛ علیرضا الهی؛ مهرداد محرم زاده

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11003

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و ترویج) پوشاک داخلی و خارجی انجام شد تا استراتژی آمیخته بازاریابی برای کاهش ضعفهای شرکتهای داخلی بررسی گردد. بدین منظور از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی (1392 (استفاده گردید. برای استفاده از این پرسشنامه ابتدا روایی محتوایی و صوری آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته ...  بیشتر