عوامل اثرگذار بر قصد خرید برندهای خارجی کفشهای ورزشی دانشجویان تربیت بدنی

مهدی طالب پور؛ یاسر احمدی؛ سیدجعفر حسینی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11001

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رفتار خرید دانشجویان پسر رشته تربیتبدنی نسبت به برندهای خارجی کفش ورزشی موجود در بازار ایران است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان پسر رشته تربیتبدنی دانشگاههای شهر مشهد (900 نفر) میباشند که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران ...  بیشتر