اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار پوشاک ورزشی وارداتی کشور

شیوا صفری تکیه؛ بهرام یوسفی؛ الهام قاسمی هرسینی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11004

چکیده
  بر اساس چارچوب مفهومی و مشهور ارزش ویژه برند آکر، هدف این بررسی اندازهگیری ارزش ویژه برند مشتری محور بازار پوشاک ورزشی وارداتی (آدیداس) در ایران بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه هدف مشتریانی که به نمایندگی رسمی آدیداس در تهران (پایتخت ایران) مراجعه و خرید میکردند تعریف شد. 404 پرسشنامه ...  بیشتر