دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-142 
2. ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

صفحه 19-34

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته‌داری؛ اکبر جابری