دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-151 
3. رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

صفحه 37-50

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ جواد اقبالیان


6. طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

صفحه 77-106

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مهدی گودرزی