شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات کردستان

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور طبقه­بندی داده­ها و آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده­ها و آزمون­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط و پیش‌بینی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. با توجه به نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت زمان و مؤلفه­های آن با خلاقیت مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که 7/44 % از واریانس کل تغییرات میزان خلاقیت به مؤلفه­های مدیریت زمان مربوط می­شود. بر اساس نتایج، ارتباط تنگاتنگی بین چرخه بهره­وری زمان با برنامه­ریزی و خلاقیت وجود دارد. همچنین برنامه‌ریزی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت زمان است. برنامه­ریزی زمان­های کاری و امور شخصی نقشی موثر در تمایل به برنامه­ریزی و خلاقیت ایفا می­کنند. به علاوه زمان­بندی امور شخصی روزانه افراد می­تواند اهمیت بسیاری در استفاده از زمان در دسترس در طول روز داشته باشد

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

حافظی، سهیلا و همکاران. (1387). بررسی میزان و ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی مدیریت زمان در مدیران آموزشی. مجله علوم رفتاری. شماره 2.

حیدری، محمد؛ رحمانی، میثم و علوی­مجد، فهیمه­السادات. (1390). ارتباط میان خلاقیت فردی و مدیریت زمان در دانشجویان پایه­های تحصیلی دانشگاه­های منتخب تهران. کتاب چکیده مقالات مدیریت ورزشی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، آذرماه، ص182.

دسلر، گری. (1366). مبانی مدیریت. ترجمه داوود مدنی. انتشارات پیشبرد.

ساکتی، پرویز و طاهری، علی. (1389). ارتباط بین مدیریت زمان با میزان موفقیت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه شیراز. آموزش در علوم پزشکی. شماره 3.

فراست. (1386). مدیریت زمان. نشریه تعاون. شماره 22.

ملک آرا، جمشید. (1387). بررسی رابطه بین مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل مالیاتی آذربایجان غربی. فصلنامه تخصصی مالیات. شماره 4.

 

منابع لاتین

Amabile, TM. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review. No. 9, PP: 77-87.

Britton, B. K., &Tesser, A. (1991). “Effects of time-management practices on college grades”. Journal of Educational Psychology, No. 3, PP: 405-410.

Darini, M., Pazhouhesh, H. &Moshiri, F. (2011). Relationship of creativity, conscientiousness, time motivational and attitudinal aspects with time management. Procardia- Social and Behavioral Sciences. Vol.25. Pp.201–213.

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (1995). Chapter 4: Theories of Perception, Movement, and Action in Cognitive Psychology: A Student's Handbook, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, USA.

Jung Dong I. (2001). Transformational and transactional leadership and their Effects on creativity in groups. Creativity Research Journal. No. 2, PP: 185–195.

Kelly W. E. (2003). As achievement sails the river of time: The role of time use Efficiency in grade- point-average”. Educational Research Quarterly, Proquest Education Journal. No. 4, PP: 3-8.

Leonidas A. Zampetakisa, Bourantab N.,Vassilis S. Moustakis. (2010). On the relationship between individual creativity and time management. Thinking Skills and Creativity. No. 5, PP: 23–32.

Mednick, S.A. (1962). The associative basis for the creative process. Psychological Bulletin. Vol.69. Pp. 220 - 232.

OanaDău-Gaşpar. (2011). The teacher’s creative attitudes – An influence factor of the students’ creative attitudes. International Conference the Future of Education.

Ojo B., David A. Olaniyan. (2008). Effective time management in organization Panacea or placebo. European Journal of Scientific Research. No.1, PP: 127-133.

Pillai ,R.Schriesheim, C.A.andwiliams , E.S. (1999). Fairness perceptions and Trust of mediators for transformational and transactional leadership. Journal of Management, No. 6, PP: 897 – 933.

Runco, M.A. (2007). Creativity. Theories and themes: Research, development, and practice. Amsterdam: Elsevier Academic Press.

Taggar, S. (2002). Individual creativity and group ability to utilize individual creative Resources: a multilevel model. Academy of Management Journal. No. 2, PP: 315–30.

ampetakis, L. A. (2008). The role of creativity and pro-activity on perceived entrepreneurial desirability. Thinking Skills and Creativity. No. 3, PP: 154–162.

Zampetakis, L. A., Bouranta, N., Moustakis, V. S. (2010). The relationship between individual creativity and time management. In Thinking Skills and Creativity, No. 1, April, PP: 23-32.

Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. Academy of Management Journal. No. 4, PP: 582–696.